Katecheze dospělých

/ Archiv / Katecheze dospělých

Vážení a milí přátelé,
zde najdeme archiv jednotlivých témat, kterým jsme se věnovali v rámci vzdělavacího cyklu "Katecheze dospělých 2023/2024.

 

22. 4. 2024

Sedm hlavních hříchů

Sedm hlavních hříchů

V křesťanství existuje koncept sedmi hlavních hříchů, které se také nazývají smrtelné hříchy. Tyto hříchy jsou považovány za obzvlášť závažné, protože vedou k dalším hříchům a odvádějí člověka od Boha a ohrožují jeho spásu.

22. 4. 2024

Úloha křesťana

Úloha křesťana

Žijeme v sekulárním státě, my věřící v Ježíše Krista. Ve svých rodinách, s příbuznými a nejbližšími přáteli se můžeme dělit o své zkušenosti s vírou a nadějí, které nám dává možnost komunikace s Bohem. Jak nejlépe tuto zkušenost využít při komunikaci s lidmi nevěřícími, čeho se vyvarovat i jak nejlépe šířit naši nabytou pravdu a zkušenost? To jsou nesnadné úkoly laického apoštolátu dané nám nejvyššími církevními představiteli. Zkusme se nad tímto tématem zamyslet.

22. 4. 2024

Závist

Závist v pojetí Jacoba Mathama, 1587

"Nebudeš toužit po domě svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu."
(5 Mojž 5,21)

19. 3. 2024

Jak chápat Boží hněv

Jak chápat Boží hněv

Hněv je normální lidská emoce. Není hříchem cítit hněv. Hříchem se stává, když se stává nekontrolovaným a vede k negativním důsledkům.

14. 3. 2024

Pokora

Pokora

Pokora
 

Nejprve několik myšlenek a příslovi:
"Cnosti, které nás mohou šťastně převést z dočasnosti do věčnosti jsou pokora a láska"
(Sv. Jan Bosco, salesián)

1. 3. 2024

Evangelizace

Evangelizace

Evangelizace

Evangelizace je křesťanský pojem, který označuje různé způsoby, kterými křesťané seznamují nekřesťany s evangeliem. Evangelium, v překladu "dobrá zpráva", je ústřední poselství křesťanské víry, shrnující poselství o Ježíši Kristu, jeho spásném díle a cestě k věčnému životu.

1. 3. 2024

Význam oběti v křesťanství

Význam oběti v křesťanství

Význam oběti v křesťanství

V křesťanství má oběť hluboký a komplexní význam, který se prolíná s teologií, historií a spiritualitou.

1. 3. 2024

Půst

Půst

Půst je součástí mnoha náboženství i léčebných postupů (jako tzv. léčebný půst) již před tisíci let. I dnes se mnoho lidí uchyluje k dobrovolnému odříkání potravy. Vědomě se omezit v jídle často představuje přitažlivý protiklad hojnosti a má usnadnit soustředění, meditaci a přemýšlení o tom, co je v našem životě důležité.

1. 3. 2024

Vina a trest

Vina a trest

Vina a trest

Katolická církev chápe vinu jako porušení Božího zákona. Hřích je tedy akt, kterým člověk odmítá Boží lásku a dobro. Skutečná vina je spojena s pocitem viny, který je negativní emoce, způsobená vědomím, že jsme udělali něco špatného.

1. 3. 2024

Kniha Job - Utrpení

Kniha Job - Utrpení

Kniha Job je starozákonní kniha, která patří mezi knihy mudroslovné (křesťanství) nebo mezi Spisy (židovství). Je psána hebrejsky a je datována do 6. nebo 5. století př. n. l. Je výzvou k zamyšlení nad otázkou utrpení.

1. 3. 2024

Odpuštění

Odpuštění

„Mýlit se je lidské, odpouštět je Boží.“

Alexander Pope (1688–1744) anglický básník


 

1. 3. 2024

Modlitba

Modlitba

Modlitba

…i Ježíš se modlil!

Modlí se i lidé, kteří jsou ateisté. Často slyšíme „vymodlené dítě“, ó můj Bože, zaplať Pán Bůh atd.

Vlastně celý svět někoho, či něco stále vzývá z překvapení, strachu, hněvu, touhy, přání i poděkování.

1. 3. 2024

Ekumenismus

https://www.farnostsalvator.cz/ke-studiu/ekumenismus

Ekumenie

Slovo "ekuménie" pochází z řeckého "oikúmené", které původně znamenalo "všechen obydlený svět". V moderním kontextu se však používá v užším smyslu k označení hnutí za jednotu křesťanů.

1. 3. 2024

Narození Ježíše Krista

Narození Ježíše Krista

Narození Ježíše Krista

Narození Ježíše Krista je pro svět událostí obrovského významu. Jako křesťané věříme, že Ježíš Kristus je Božím Synem, který přišel na svět, aby spasil lidi od hříchu. Jeho narození je tedy symbolem naděje a spásy nejen pro nás, ale i pro celý svět.

1. 3. 2024

Zlo ve světe

Zlo ve světe

Zlo ve světě

Původ zla ve světě je otázka, která trápí lidi po staletí. Neexistuje na ni jednoznačná odpověď, protože různé náboženské a filozofické tradice nabízejí různé vysvětlení.

1. 3. 2024

Tři Božské ctnosti: Láska

Václav Mánes: Víra, naděje a láska z roku cca. 1840

Láska

Křesťanská láska je základním kamenem křesťanské víry. Je to láska, která nás spojuje s Bohem a která nás vede k tomu, abychom milovali druhé.

1. 3. 2024

Tři Božské ctnosti: Naděje

Václav Mánes: Víra, naděje a láska z roku cca. 1840

Naděje

Naděje je zobrazována symbolem kotvy. Oprávněně. Zakotvení lodi znamená bezpečí. Tak je to i s naší vírou.

Naděje hraje v křesťanství zásadní roli. Je to jedna z tří teologických ctností, společně s vírou a láskou. Naděje je definována jako "pevné očekávání dobra, které je nad naše chápání" (Katechismus katolické církve, 1817).

1. 3. 2024

Tři Božské ctnosti: Víra

Václav Mánes: Víra, naděje, láska z roku cca. 1840

Víra

Má křesťanská víra v dnešním světě šanci?

Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Na jedné straně je pravda, že víra v dnešním světě čelí řadě výzev. Tyto výzvy zahrnují:

- Růst vědeckého poznání, které může vést k pochybnostem o některých náboženských dogmatech.
- Sekularizace společnosti, která vede k poklesu zájmu o náboženství.
- Růst extremismu a náboženského násilí, které může poškodit pověst náboženství.

1. 3. 2024

Naše víra v dnešním světě

Naše víra v dnešním světě

Liberální pohled na svět, který je v poslední době tak populární, nás staví před otázky, které měli naši rodiče a prarodiče z hlediska své víry jasně zpracované a vyřešené.