Biblické modlitby

/ Duchovní prostor / Biblické modlitby

Hospodin je můj Pastýř ​

Pane, pozvedám svou duši

Tobě chvála

Dar moudrosti ​

Vděčnost​

Prameny spásy

Důvěra v Boha ​

Píseň chvály

Zachariášovo kantikum

Bůh Spasitel ​

Kristus a jeho dílo

Podivuhodné jsou tvé skutky

 

 

Hospodin je můj Pastýř (Žalm 23)

 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši.
Vede mě po správných cestách, pro svoje jméno.
I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha.
Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká.
Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

 

Pane, pozvedám svou duši (Žalm 86)

 

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě,
vždyť jsem ubohý a chudý.
Zachovej mou duši,
neboť jsem ti oddán,
pomoz svému služebníku,
který v Tebe doufá.
Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou,
Pane, neboť stále k Tobě volám.
Obvesel život svého služebníka,
neboť k Tobě, Pane,
pozvedám svou duši.
Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý,
nejvýš milosrdný ke všem,
kdo volají k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,
všimni si hlasu mé snažné prosby.
V den svého soužení k Tobě volám,
Ty mě přec vyslyšíš!
Nikdo mezi bohy se Ti nevyrovná,
Pane, nic se nepodobá tvým skutkům.
Všechny národy, které jsi učinil,
přijdou, budou se Ti klanět, Pane,
a velebit tvé jméno.
Protože tys veliký a činíš divy,
Ty jediný jsi Bůh.
Pouč mě o své cestě, Hospodine,
abych kráčel v tvé pravdě,
veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.
Chci Tě chválit, Pane, můj Bože,
celým svým srdcem
a věčně velebit tvé jméno.
Neboť veliká byla ke mě tvá láska
a z hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši.
Bože, povstali proti mě zpupní lidé
a tlupa násilníků mi ukládá o život,
neberou na Tebe ohled.
Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý,
váhavý k hněvu,
svrchovaně laskavý a věrný.
Obrať se ke mě
a smiluj se nade mnou,
uděl sílu svému služebníku
a zachraň syna své služebnice.
Dej mi znamení své přízně,
ať ho vidí, kdo mě nenávidí,
a zahanbí se, že Ty, Hospodine,
jsi mi pomohl a potěšil mě.

 

Tobě chvála (1 Kron 29,10-13)

 

Požehnán jsi, Hospodine,
Bože Izraele, našeho otce,
od věků na věky.
Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla,
skvělost, stálost a velebnost,
všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé.
Hospodine, tvé je království,
ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.
Bohatství a sláva pocházejí od Tebe,
Ty pamatuješ nade vším,
máš v rukou moc a bohatýrskou sílu,
vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou.
Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu
a oslavujeme tvé skvělé jméno.

 

Dar moudrosti (Mdr 9,1-6.9-11)

 

Bože našich otců, milosrdný Hospodine,
ty jsi učinil všechno svým slovem
a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka,
aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout,
a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti
a konal soud s upřímnou duší,
daruj mi moudrost, která sídlí u tvého trůnu,
a nevylučuj mne z počtu těch, kdo ti slouží.
Vždyť jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice,
člověk křehký a krátkého věku,
který jen málo chápe právo a zákony.
I kdyby byl někdo dokonalý mezi lidskými syny,
bez moudrosti od tebe nebude znamenat nic.
S tebou je moudrost, která zná tvoje díla
a byla při tom, když jsi tvořil svět.
Ona ví, co se líbí tvým očím
a co je správné podle tvých přikázání.
Sešli ji ze svatých nebes,
od trůnu své slávy ji pošli,
aby byla se mnou a pracovala,
abych poznal, v čem máš zalíbení.
Ona ví všechno a rozumí všemu,
rozvážně mne povede v mém konání
a zachová mne ve své slávě.

 

Vděčnost (Sir 51,1-2.7.-8.10)​

 

Velebit tě budu, Hospodine,
Králi, chválit tebe, Boha, svého Spasitele,
velebit budu tvé jméno.
Stal ses mi ochráncem a pomocníkem,
mé tělo jsi vysvobodil ze záhuby
a z osidel jazyka utrhačného, od rtů páchajících lež;
proti těm, kteří povstali, stal ses mi pomocníkem.
Obklíčili mě ze všech stran a nebylo nikoho, kdo by mi pomohl.
Ohlížel jsem se po pomoci u lidí, ale nikdo tam nebyl.
Rozpomněl jsem se na tvé milosrdenství, Hospodine,
a na tvé dílo, které je od věků.
Ty přece vytrhuješ ty, kteří tě očekávají,
a zachraňuješ je z ruky nepřátel.
Vzýval jsem Hospodina, Otce mého Pána,
aby mě neopouštěl ve dnech úzkosti,
za vlády zpupných, kdy není pomoci.
Chválit budu tvé jméno ustavičně a zpěvem tě velebit.

 

Prameny spásy (Iz 12,1-5)

 

Vzdávám tobě chválu, Hospodine!
Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě.
Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu.
Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.
S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy.
V onen den řeknete: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno!
Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.
Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země!

 

Důvěra v Boha (Jer 17,7-8)

 

Požehnán buď muž,
který doufá v Hospodina,
který důvěřuje Hospodinu.
Bude jako strom zasazený u vody;
své kořeny zapustil u vodního toku,
nezakusí přicházející žár.
Jeho listí je zelené,
v roce sucha se ničeho neobává,
nepřestává nést plody.

 

Píseň chvály (Dan 3,52-57)

 

Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech,
a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
a velebený a plný slávy navěky.

 

Zachariášovo kantikum (Lk 1,68-79)

 

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil odpradávna ústy svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.

Slitoval se nad našimi otci,
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, a na přísahu,
kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu
a vysvobozeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

A ty, dítě budeš prorokem Nejvyššího,
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha,
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti,
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

 

Bůh Spasitel (Ef 1,3-10)

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
V něm máme vykoupení skrze jeho krev,
odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí:
seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.

 

Kristus a jeho dílo (Kol 1,12-20)

 

Radostně děkujme bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený, než celé tvorstvo.
V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný:
ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti.
Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých.
Tak má ve všem prvenství.
Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti,
a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na nebi, tak na zemi
tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.

 

Podivuhodné jsou tvé skutky (Zj 15,3-4)

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky,
Pane, Bože vševládný!
Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty,
králi národů!
Kdo by nevzdával, Pane
úctu a slávu tvému jménu?
Vždyť ty jediný jsi svatý!
Všechny národy přijdou
a budou se před tebou klanět,
neboť se ukázalo,
že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.

 

Zdroj: www.frantiskanskemisie.cz