Hlavní křesťanské modlitby

/ Duchovní prostor / Hlavní křesťanské modlitby

Hlavní křesťanské modlitby

Modlitba Páně
Chvála nejsvětější Trojice
Znamení kříže
Apoštolské vyznání víry
Nicejsko-cařihradské vyznání víry
Přijď, Duchu Svatý
Pozdravení andělské
Anděl Páně
Zdrávas Královno
Modlitba růžence
Anděle Boží
Svatý archanděli Michaeli
Pod ochranu tvou
Modlitba v jakékoliv tísni
Modlitba za nemocné
Modlitba za zemřelé

 

Modlitba Páně

Modlitba Páně je modlitba, kterou Ježíš naučil své přátele a kterou se od té doby modlí všichni křesťané.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.

Chvála nejsvětější Trojice

Chvála nejsvětější Trojice je křesťanským vyznáním, že Bůh, ke kterému se modlíme, je zároveň Otec, Syn a Duch Svatý.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Znamení kříže

Věřící se tímto znamením (značí se na čele, na srdci a na ramenou) dávají pod ochranu Boží, vyjadřují tak, že cokoliv konají, děje se ve jménu Božím.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Apoštolské vyznání víry

Modlitba-vyznání, které sestavili křesťané pravděpodobně už v 1. stol.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

Nicejsko-cařihradské vyznání víry

Jedná se o jedno z nejdůležitějších křesťanských vyznání víry. Často se užívá při liturgii. Platí od roku 451 na základě rozhodnutí Chalcedonského koncilu.

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. 

Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. 

Věřím v Ducha svatého, pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. 

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. 

Přijď, Duchu Svatý

Přijď, Duchu Svatý je modlitba, kterou prosíme jednu z osob Trojice - Ducha svatého, aby každého věřícího posiloval v životě víry a dával mu lépe pochopit Boží vůli.

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
podrobit se tvému vedení.
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení.
Amen.

Nebo:

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
- Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; 
- a obnovíš tvář země. 
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. 

Pozdravení andělské

Pozdravení andělské je modlitba, ve které slovy anděla vyznáváme, že se Ježíš narodil z Marie, že se pro člověka stal obyčejným člověkem a prosíme o přímluvu jeho matku.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Anděl Páně

Tato modlitba vznikla na základě biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo. O této události pojednává Lukášovo evangelium Lk 1,27-38.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas, Maria ...

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas, Maria ...

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria ...

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství
o vtělení Krista, tvého Syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost,
ať nás jeho umučení a kříž
přivede k slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.

Zdrávas Královno (Salve regina)

Jedná se o středověký text jedné z mariánských antifon. Je jednou z nejslavnějších mariánských modliteb (zpívaných i mluvených), jsou známa četná zhudebnění tohoto textu. Je poslední modlitbou růžence.

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, Živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

Modleme se: Všemohoucí Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu blahoslavené Panny Marie, vysvoboď nás od nynějších zármutků a dej nám radost věčného života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Modlitba růžence

Růženec je modlitba Církve. S Marií v něm rozjímáme o tzv. tajemstvích - důležitých událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista.

Jak se modlit růženec?

Věřím v Boha

Otče náš

Zdrávas Maria (3x, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:)
1. v kterého věříme,
2. v kterého doufáme,
3. kterého milujeme.

Sláva Otci

Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Otče náš,
deseti Zdrávas Maria a chvalozpěvu Sláva Otci. Po každém „Sláva Otci“ se v desátku růžence modlí tzv. Fatimský dodatek: 

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

Po jménu "Ježíš" ve Zdrávas Maria se přidávají růžencová tajemství:

I. Radostná tajemství

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala
2. se kterým jsi Alžbětu navštívila
3. kterého jsi v Betlémě porodila
4. kterého jsi v chrámě obětovala
5. kterého jsi v chrámě nalezla 

II. Tajemství světla

1. který byl pokřtěn v Jordánu
2. který zjevil v Káně svou božskou moc
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
5. který ustanovil eucharistii

III. Bolestná tajemství

1. který se pro nás krví potil
2. který byl pro nás bičován
3. který byl pro nás trním korunován
4. který pro nás nesl těžký kříž
5. který byl pro nás ukřižován

IV. Slavná tajemství

1. který z mrtvých vstal
2. který na nebe vstoupil
3. který Ducha Svatého seslal
4. který tě, Panno, do nebe vzal
5. který tě v nebi korunoval

Zdrávas Královno

Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 (Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Doporučená volba tajemství dle dnů v týdnu:

pondělí: tajemství radostná
úterý: tajemství bolestná
středa: tajemství slavná
čtvrtek: tajemství světla
pátek: tajemství bolestná
sobota: tajemství radostná
neděle: tajemství slavná

Anděle Boží

Nejde o dětskou modlitbičku, ale o důvěrnou prosbu o ochranu andělem, kterého každý z nás má jako pomocníka.

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.

Svatý archanděli Michaeli

To je stará a mocná modlitba k jednomu z hlavních andělů, která se modlí zvláště ve chvílích, kdy nás ohrožuje zlo.

Svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji. Buď nám záštitou proti ďáblově zlobě a jeho úkladům. Ať ho Bůh pokárá, pokorně prosíme, a ty kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí satana a jiné zlé duchy, kteří obcházejí světem ke zkáze duší, do pekelné propasti.

Pod ochranu tvou

I tato modlitba se modlí jako prosba o pomoc před zlem, vzýváme v ní Matku Ježíšovu.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Modlitba v jakékoliv tísni

Tato modlitba a jiné jí podobné nefungují jako mince v automatu, že by po jejich vyslovení rázem všechny trápení zmizela, ale vyjadřují naši důvěru v Boží dobrotu a blízkost.

Všemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení, zbav nás toho, co nás tíží, a ujmi se nás, abychom pocítili tvou otcovskou dobrotu a lásku. Amen.

Modlitba za nemocné

Vyznáváme a voláme toho, kdo nesl všechnu bolest světa a je nám neustále nablízko – právě i skrze bolest.

Milosrdný Bože, Tvůj jednorozený Syn nesl naše neduhy a ukázal nám tak, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolesti; shlédni s otcovou láskou na našeho nemocného bratra jméno (na naši nemocnou sestru jméno) a na všechny, které tíží bolesti a jiné útrapy nemoci, a uzdrav je. Dej, ať poznají, že ani v nemoci nejsou sami, ale zůstávají spojeni s Kristem.
Amen.

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé, kdykoliv míjíme hřbitov anebo i vzpomeneme na někoho, kdo už není s námi, lze seji modlit a vyprošovat patření na Boha těm, kteří již zemřeli.

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. Amen.

Zdroj: www.modlitba.cz, www.frantiskanskemisie.cz