Příprava na svaté přijímání

/ Duchovní prostor / Co dělat, když... / Příprava na svaté přijímání

Eucharistie (mše svatá, svaté přijímání)

Eucharistie, nebo-li mše svatá, byla ustanovena Ježíšem při poslední večeři, den před jeho smrtí. Pán Ježíš při ní dal svým učedníkům své tělo a svou krev jako pokrm. Eucharistiský chléb a víno jsou reálně Tělo a Krev Kristova. Když je přijímáme, osobně se setkáváme s Pánem Ježíšem. Je to vrcholný způsob našeho spojení s oslaveným Kristem na zemi, předjímka dokonalého spojení s Kristem a na věčnosti. On sám řekl: "Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky ... Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný ... zůstává ve mně a já v něm" (Jan 6,51.54.56).

Mše svatá je zpřítomněním Ježíšovy oběti - jeho smrti na kříži a zmrtvýchvstání, v naší době. Uskutečňuje se při ní pro nás dílo našeho vykoupení. Také je to jeho velikonoční hostina, v níž se nám dává za pokrm, duše se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy. Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého.
Ježíš v eucharistii není přítomný materiálně, je však přítomný osobně, neviditelně, skutečně. Celý Kristus je přítomný jak v podobě chleba, tak v podobě vína. Z praktických důvodů se při katolické bohoslužbě podává pouze eucharistický chléb. „Podobojí" (Tělo a Krev Kristova) jen při zvláštních příležitostech. Jednu hodinu před přijetím těla Kristova se má dodržovat eucharistický půst. Voda a nezbytné léky půst neruší.

Kdo může přistoupit k svatému přijímání?

  • ten, kdo je pokřtěn a věří v Krista,
  • smířil se s Bohem ve svátosti smíření (zpovědi) a snaží se žít podle této víry,
  • a pokud žije v manželství, bylo toto manželství uzavřeno i před Bohem v kostele

Na první svaté přijímání je třeba se řádně připravit

Bezprostřední příprava dětí ke svátosti smíření a k prvnímu sv. přijímání není součástí pravidelné výuky náboženství. Předpokladem je absolvování min. dvou ročníků katecheze ve farnosti a dostatečná lidská zralost.
Dospělí poprve přistupují po kratší individuální přípravě - informujte se u kněze.