Příprava na kněžství

/ Duchovní prostor / Co dělat, když... / Příprava na kněžství

Příprava na kněžství

Knězem se může stát svobodný pokřtěný a biřmovaný muž, který v sobě rozpoznal Boží volání ke službě lidem skrze kněžskou službu, prošel formací diecézního semináře nebo řeholní komunity, vystudoval teologickou fakultu a biskup jej uznal za schopným přijmout tuto službu. Knězem se stává kandidát vkládáním rukou biskupa a modlitbou nad ním. Aby se někdo mohl stát knězem, musí být nejprve vysvěcen na jáhna a po určité jáhenské praxi jej biskup světí na kněze. Pokud někdo uvažuje o kněžské službě, může zajít za kterýmkoliv knězem, který mu poradí další kroky.