Ohlášky – 24. záři 2017

/ Ohlášky / Ohlášky – 24. záři 2017

Ohlášky – 24. záři 2017

  • Dnes se koná svatováclavská sbírka na podporu církevního školství. V loňském roce bylo vybráno 693 114,- Kč a prostředky byly rozděleny církevním školám a školským zařízením působícím v arcidiecézi.
  • Slavnost sv. Václava. Ve  čtvrtek 28. záři, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Katecheze pro děti. V pondělí 25.9. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.  
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování. V pondělí 25.9. v 18.30 hodin na faře v Ořechu bude příprava na biřmování a katechumenát.
  • Kněžské svěcení. V sobotu 7. října 2017 v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou přijme z rukou pomocného biskupa pražského, Mons. Václava Malého, kněžské svěcení jáhen pražské arcidiecéze Mgr. Lukáš Okurka. Srdečně zveme k účasti.
  • Adorace za rodiny, kněžská a duchovní povolání. O prvních pátcích v měsíci se konají modlitby za povolání v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru, Praha 2. Výstav Nejsvětější svátosti začíná ve 14 hod. a od 15.30 hod. probíhá společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16.30 hod. pak následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí rodiny i nová kněžská a duchovní povolání doprovázet svou modlitbou, ale také mladé lidi, kteří hledají svou životní cestu.
  • Seminář Život v Duchu. Seminář Život v Duchu je osmitýdenním seminářem charismatické obnovy podle P. Ernsta Sieverse. Cílem semináře je otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a jeho hlubšímu působení v životě křesťana. Seminář vychází z tradice charismatické obnovy, mnohým lidem umožnil prohloubit zásadním způsobem život s Bohem. Seminář se koná v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6. Na plakátku v předsíni kostela nejdeme přesnější údaje. Více.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Pondělí 25.9. - sv. Kleofáš

Úterý 26.9.   - sv. Kosma a Damián

Středa 27.9. - sv. Vincenc z Paula

Čtvrtek 28.9. - Slavnost sv. Václava

Pátek 29.9. - Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

Sobota 30.9. - sv. Jeroným

Neděle 1.10. - 26. neděle v mezidobí, sv. Terezie od Dítěte Ježíše


Publikováno: 23. 9. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky