Ohlášky – 1. října 2017

/ Ohlášky / Ohlášky – 1. října 2017

Ohlášky – 1. října 2017

  • Říjen je měsíc zasvěcený Mariánské modlitbě růžence. Můžeme se doma pomodlit společně alespoň jeden desátek, v kostele budeme se modlit tuto modlitbu každý pátek po večerní mší sv. Prosit můžeme zvláště za mír, a to jak v rodinách, tak na celém světě. Více informací o modlitbě růžence

  • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Katecheze pro děti. V pondělí 2.10. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.  
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování. V pondělí 2.10.9. v 18.30 hodin na faře v Ořechu bude příprava na biřmování a katechumenát.
  • Kněžské svěcení. V sobotu 7. října 2017 v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou přijme z rukou pomocného biskupa pražského, Mons. Václava Malého, kněžské svěcení jáhen pražské arcidiecéze Mgr. Lukáš Okurka. Srdečně zveme k účasti.
  • Adorace za rodiny, kněžská a duchovní povolání. O prvních pátcích v měsíci se konají modlitby za povolání v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru, Praha 2. Výstav Nejsvětější svátosti začíná ve 14 hod. a od 15.30 hod. probíhá společná adorace, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16.30 hod. pak následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí rodiny i nová kněžská a duchovní povolání doprovázet svou modlitbou, ale také mladé lidi, kteří hledají svou životní cestu.
  • Seminář Život v Duchu. Seminář Život v Duchu je osmitýdenním seminářem charismatické obnovy podle P. Ernsta Sieverse. Cílem semináře je otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a jeho hlubšímu působení v životě křesťana. Seminář vychází z tradice charismatické obnovy, mnohým lidem umožnil prohloubit zásadním způsobem život s Bohem. Seminář se koná v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6. Na plakátku v předsíni kostela nejdeme přesnější údaje. Více.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 1.10. - 26. neděle v mezidobí, sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Pondělí 2.10. - sv. andělé strážní

Úterý 3.10.   - sv. Maxmilián

Středa 4.10. - sv. František z Assisi

Pátek 6.10. - sv. Bruno

Sobota 7.10. - Panna Maria Růžencová

Neděle 8.10. - 27. neděle v mezidobí, sv. Simeon

 


Publikováno: 30. 9. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky